زندگی در دنیای واقعی،سرمایه گذاری امن در دنیای حرفه ای